توضیحاتی در مورد سیستم تحصیلی آمریکا و کانادا

سیستم آموزشی در دو کشور آمریکا و کانادا تقریباً یکسان بوده و فقط در برخی نقاط این کشورها خصوصاً برخی ایالت های کانادا ممکن است کمی تغییر کند.
شاید بزرگترین تفاوت بین دوره های دانشگاهی کشورهای آمریکا و کانادا در اخذ پذیرش و داشتن یکسری مدارک خاص برای گرفتن پذیرش تحصیلی از یکی از دانشگاه های این دو کشور دانست.