شرایط تحصیل در روسیه

روسیه کشور پهناوری است و با وجود این وسعت تعداد 766 دانشگاه در 82 منطقه از این کشور وجود دارد. دانشگاه‌های این کشور دوره‌های آموزشی متنوعی از رشته‎های عمومی و تخصصی را ارائه می‌دهند. گروه‌های آموزشی این دانشگاه ها رشته‌های تکنولوژی، علوم انسانی و یا پزشکی را شامل می‌شوند. وضعیت علمی دانشگاه‌های روسیه در سطح…