دانشگاه پزشکی وان ترکیه

وان شهری در شرق ترکیه و مرکز استان وان در ساحل شرقی دریاچه وان قرار دارد. به عنوان یک منطقه شهری بزرگ، دارای تاریخچه طولانی است. امروزه،  اکثریت مردم این شهر، کرد و مابقی ترک هستند. دانشگاه پزشکی وان ترکیه، دانشگاه یوزونجو ییل است که در تاریخ 20 ژوئیه 1982 بر اساس قانون فرمان شماره…