خدمات مهاجرت تحصیلی شریفگو

مهاجرت تحصیلی به روسیه

پذیرش در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت و وزارت علوم در روسیه را با اطمینان خاطر از ما بخواهید

تحصیل در رشته های دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی در دانشگاه مورد تایید

به زبان روسی و انگلیسی روسیه

برگزاری دورره های آمادگی زبان روسی (آمادگی پادفک)

برگزاری دورره های آموزشی انگلیسی و ... برای مهاجرت تحصیلی به روسیه

تماس با ما