پس از تکمیل فرم پرداخت آنلاین شما به صفحه پرداخت بانک منتقل می‌شوید. در صفحه پرداخت بانک نام و لوگوی «شبکه پرداخت پی» مشاهده خواهد شد. پس از پرداخت و انتقال به سایت، پرداخت شما در سیستم ثبت شده و شماره پیگیری نمایش داده می‌شود.